Refence o společnosti

Referenční ocenění:

Členové společnosti zpracovali v uplynulém období, formou znaleckých posudků a odhadů tržních cen majetku, řadu ocenění společností a podniků jako podklady pro jednání o poskytnutí bankovních úvěrů, danových plnění, převodů, plnění restitučních nároků, pro určení zhodnocení majetku, pro veřejné dražby, pro konkurz a vyrovnání, pro nepeněžité vklady, pro transformace, pro určení obvyklé ceny - tržní hodnoty apod.

Práce pro peněžní ústavy:

Členství v profesních sdruženích:

Společníci jsou absolventy postgraduálního studia soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství, absolventy semestrálních specializačních kurzů CEDUK Praha pro oceňování majetku, absolventy různých kurzů a školení na oceňování nemovitostí a členy těchto profesních komor a sdružení:

Kvalifikace:

Kurzy a školení:

Rozsah působnosti:

Společnost působí v rámci celé České republiky.

Pojištění:

Společnost má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti u Kooperativy pojišťovny, a.s.

Jakost:

Společnost při své činnosti využívá vlastní Příručku jakosti, která je zpracována v souladu s normami řady ČSN ISO 9 000.