NEMO Consult®, s.r.o.

znalecký ústav
oceňování majetku


Podklady pro ocenění

1. Nemovitosti

1.1. Ocenění dle cenového předpisu – cena zjištěná

1.1.1. Nemovitosti nekomerčního charakteru – bez pronájmu

 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
 • Kopie katastrální mapy ne starší než 3 měsíce
 • Nabývací tituly: smlouvy kupní, darovací, postupní apod., dědické listiny apod.
 • Smlouvy o věcných břemenech – pokud jsou
 • Geometrické plány – pokud jsou
 • Stavební povolení – pokud je
 • Kolaudační rozhodnutí – pokud je, případně alespoň informace o stáří objektu
 • Projektová dokumentace pokud je
 • Dřívější znalecké posudky o odhady – pokud jsou
 • Měření radonu – pokud je
 • U lesů výpis z LHP
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

1.1.2. Nemovitosti komerčního charakteru – s pronájmem

 • Viz. 1.1.1. a dále:
 • Všechny nájemní smlouvy v aktuálním znění včetně dodatků
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

1.2. Ocenění cenou obvyklou – tržní hodnota

1.2.1. Pozemek určený pro výstavbu

 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
 • Kopie katastrální mapy ne starší než 3 měsíce
 • Nabývací tituly: smlouvy kupní, darovací, postupní apod., dědické listiny, dražební protokoly apod.
 • Geometrické plány – pokud jsou
 • Stavební povolení – pokud je
 • Územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby – pokud je
 • Vyjádření stavebního úřadu k územnímu plánu apod. – pokud je
 • Měření radonu – pokud je
 • Informace o stávajících či plánovaných inženýrských sítích v okolí nemovitosti
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

1.2.2. Bytová a nebytová jednotka

 • Výpis z katastru nemovitostí na bytovou jednotku ne starší než 3 měsíce
 • Výpis z katastru nemovitostí na dům a pozemek ne starší než 3 měsíce
 • Kopie katastrální mapy ne starší než 3 měsíce
 • Nabývací tituly: smlouvy kupní, darovací, postupní apod., dědické listiny, dražební protokoly apod.
 • Prohlášení vlastníka – pokud je
 • Smlouvy o věcných břemenech – pokud jsou
 • Kolaudační rozhodnutí – pokud je, případně alespoň informace o stáří objektu
 • Projektová dokumentace pokud je
 • Dřívější znalecké posudky o odhady – pokud jsou
 • Informace o stávajících či plánovaných inženýrských sítích v okolí nemovitosti
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

1.2.3. Rodinný dům, rekreační chata

 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
 • Kopie katastrální mapy ne starší než 3 měsíce
 • Nabývací tituly: smlouvy kupní, darovací, postupní apod., dědické listiny, dražební protokoly apod.
 • Smlouvy o věcných břemenech – pokud jsou
 • Geometrické plány – pokud jsou
 • Stavební povolení – pokud je
 • Kolaudační rozhodnutí – pokud je, případně alespoň informace o stáří objektu
 • Projektová dokumentace pokud je
 • Dřívější znalecké posudky o odhady – pokud jsou
 • Měření radonu – pokud je
 • Informace o stávajících či plánovaných inženýrských sítích v okolí nemovitosti
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

1.2.4. Nemovitosti komerčního charakteru

 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
 • Kopie katastrální mapy ne starší než 3 měsíce
 • Nabývací tituly: kupní smlouvy, dražební protokoly apod.
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní – pokud je
 • Smlouvy o věcných břemenech – pokud jsou
 • Geometrické plány – pokud jsou
 • Kolaudační rozhodnutí – pokud je, případně alespoň informace o stáří jednotlivých objektů
 • Projektová dokumentace - pokud je
 • Dřívější znalecké posudky o odhady – pokud jsou
 • Všechny nájemní smlouvy v aktuálním znění včetně dodatků
 • Roční částka daně z nemovitostí
 • Roční částka pojištění nemovitostí – pojistná smlouva
 • Informace o stávajících či plánovaných inženýrských sítích v okolí nemovitosti
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

2. Movitosti

 • Inventární seznam HIM, obsahující:
  • inventární čísla
  • název
  • výrobní čísla
  • pořizovací ceny
  • rok pořízení
  • označení HIM, kde není vlastník prvním majitelem
 • U speciálních strojů a technologických zařízení uvést výrobce
 • Informaci o místě uložení – název budovy, patro, místnost – číslo, název
 • Záznamy o provedených opravách, renovacích, generálních opravách, modernizacích, rekonstrukcích apod.
 • Informace o skrytých vadách
 • U speciálních strojů a technologických zařízení normy, technické průkazy, záznamy o provozu, záznamy o speciálních zkouškách a revizích, apod.
 • Leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o omezení užívaní apod.
 • Doklad o pojištění HIM
 • Ocenění movitého majetku zpracovaná dříve
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

3. Podniky

 • Účel ocenění
 • Informace o firmě
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Účetní závěrka s přílohou k datu ocenění
 • Audit a výroční zpráva
 • Inventury jednotlivých druhů majetku
 • Časové rozdělení pohledávek
 • Finanční plán
 • Sestava DHIM odepsaného
 • Informace o leasingu
 • Dřívejší znalecké posudky a odhady - pokud jsou
 • Další případné doklady a údaje, které by mohly mít vliv na zpracování ocenění

4. Další druhy majetku

 • Individuální přístup – dle osobní domluvy

Vytištěno 09.07.2020 19:32 z adresy http://www.nemoconsult.cz.